نام فروشگاه مالک شهر شماره تماس
فروشگاه افروز  آقای محمد خداوردی تهران 021-55375228
فروشگاه کاوان آقای حامد عبدالهی تهران 021-55386598
فروشگاه سراج غلامرضا سراج تهران 021-55386043
فروشگاه بیگ وردی آقای بیگ وردی ابهر 024-35276048
فروشگاه عبدی آقای سید کاظم عبدی ابهر 9123423147
فروشگاه رازانی آقای رازانی رباط کریم 021-56424661
فروشگاه عزیزی آقای غلامرضا عزیزی اهواز 061-32231805
فروشگاه قاسمی آقای  قاسمی مهران 084-33822431
فروشگاه فیروزی آقای فیروزی گنبد 017-22226023
فروشگاه مدادی آقای مدادی خدابنده 024-34229162
فروشگاه جوادی آقای جوادی  میانه 041-52243699
فروشگاه ملکی آقای ملکی تهران 021-55016650
فروشگاه فرهمند آقای محسن فرهمند چالوس 9119946155